TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR

TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏR TƏHSİL MÜTƏXƏSSİSLƏRİ AzTU-da İMTAHAN PROSESİNİ İZLƏYİBLƏRTəhsil naziri
Mikayıl Cabbarovun
“İmtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi barədə” əm­rinə əsasən
respublikanın tanınmış təhsil mütəxəssisləri,
QHT və KİV nümayəndələrindən ibarət
moni­torinq qrupu
Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU)
qış imtahan sessiyasının gedişi ilə yaxından tanış olmaq məq­sədilə
bu gün həmin ali təhsil ocağında olublar.


AzTU-dan “Ziya” qəzetinin Baş redaktoru Müşfiq Borçalı Zim.az -a bildirmişdir ki, Monitorinq qrupunun nü­­mayəndələri - uzun müddət Milli Məclisin Elm və Təhsil komissiyasının sədri olmuş professor Şahlar Əsgərov, Respublika Təhsil Şurasının sədri, professor Əjdər Ağayev, “Multimedia” İnfor­ma­­siya sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun pre­zidenti Osman Gündüz,
“XXI əsr” Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev, tanınmış təhsil eks­perti
Na­dir İsrafilov, Təhsil Nazirliyinin İnformasiya şöbəsindən - İctimaiyyətlə əlaqələr sahəsində institusional inkişaf üzrə koordinator Elçin Sərdarov və b. əvvəlcə tələbələrlə görüşüblər, imtahan keçirilən audito­riyalarda olublar, test üsulu ilә, hәm­­çinin yazılı keçirilәn imtahanların tәşkili sahәsindә ya­radılan şәraitlә ma­raqlanıblar.
Onlar uni­­versitetin Xüsusi texnika vә texnologiya, Nәq­liyyat, Radiotexnika vә rabitә, Elek­tro­texnika vә ener­getika fakültәlәri tәlәbәlәrinin imta­hanlarında bilavasitə iştirak edib­lər və imta­han­ların gedişini uni­versitetin Tədris Elektron Mərkəzindən izləyiblər.
Sonra nümayəndə heyəti, universitetin elmi-tədqiqat və tədris laboratoriyalarına, mərkəz və mu­zeylərinə baş çəkiblər, universitetin Heydər Əliyev Mərkəzi və Virtual layihə texnoloji tədris mər­kəzi ilə yaxından tanış olublar.

Daha sonra monitoriq qrupunun üzvləri ilə Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru, Əmək­dar elm xadimi, texnika elmləri dok­toru, professor Havar Məmmədovun görüşü olub.

Monitoriq qru­punun üzvləri ilə görüşü zamanı rektor rәh­bәrlik et­di­yi ali mək­təbin maddi-texniki bazası, kadr ha­zırlığı, beynəlxalq əlaqələri barədə danışıb, uni­ver­sitetdә tәdris prosesinin vә imtahan sessiyasının tәş­kili, tәlәbәlәrin biliyinin obyektiv vә şәffaf qiy­mәtlәndirilmәsi, im­tahan­ların gedişi, onlara nә­zarәtin ar­tırılması, bir sözlə, bu istiqamətdə gö­rü­lən işlәr barәdә ətraflı mәlumat verib.

Professor Havar Mәmmәdov bildirib ki, AzTU-da 2015-2016-cı il tәdris prosesinin vә payız im­ta­han sessiyasının tәş­kili, im­ta­han­ların gedişi, onlara nәzarәtin ar­tırılması, tәlә­bәlәrin bili­yinin ob­yektiv vә şәffaf qiy­mәt­lәndirilmәsi ilə bağlı bir sıra ciddi tədbirlər hə­yata keçirilir. Təhsil na­zirinin müvafiq əmrinə uyğun olaraq imtahan sessiyasının gedişinә nә­zarәt et­mәk mәqsәdilә AzTU-da Qərargah və Apelyasiya Komissiyası yaradılıb, qiymətləndirmədən narazı qalan tələbələrin Apel­yasiya Komissiyasına ərizə ilə müraciət et­məsi üçün şərait təmin edilib. Mübahisə doğuran mә­sә­lә­lәr Apel­yasiya Komis­siyası tә­rәfin­dәn araş­dırılır, qiymətləndirmədə şəffaflıq və ope­rativlik təmin edi­lir.

Bildirilib ki, AzTU-da hazırda 7392 nəfər bakalavr, 432 nəfər maqistr təhsil alır ki, bun­ların da təx­­minən 6 faizi - 467 nəfəri imtahanlara bura­xıl­mayıblar. İmtahan sessiyasına hazırlıq ərəfəsində müvafiq fən­lər üzrə 3 dəfə yoxlama imtahanları (kol­lokviumlar) keçirilir. Artıq bir neçə ildir ki, Elmi Şuranın qərarı ilə universitetdə imtahanlar test üsulu ilə yanaşı həm də yazılı formada ke­çirilir. İmtahanlara nəzatərçi qismindә qeyri-­ixtisas fәnn müәl­limlәri cәlb olu­nur.
Bu il payız imtahan sessiyasında təxminən 1000 nəfərə yaxın tələbə - o cümlədən, Xü­susi tex­ni­ka vә texnologiya fakültəsinin bütün tələbələri, eləcə də “Sabah” qrup­larının və Av­ro­pa İtti­faqı­nın “TEM­­PUS” layihəsi üzrə təhsil alan qrupların tələbələri qış ses­siyasının im­tahanlarını ya­zılı, qalan tələbələr isə bütün imtahanlarını test üsulu ilə verirlər.

Universitetdә yaradılan elektron tәhsil sisteminin fәaliyyәti ilә bağlı geniş mәlumat ve­rәn rek­tor professor Havar Məmmədov xüsusi olaraq qeyd edib ki, universitetdә tәdris prosesi vә imtahanların tәşkili üzrә bütün mәsә­lәlәr bu ali təhsil ocağında yaradılan “Elektron Universitet” vasitәsilә nәza­rәtә götürülür, istər yazılı, istərsə də test imta­hanlarının nəticələri dərhal həmin sistemdə qeydə alınır.

Tələbə test imtahanlarının nəticələrini cavabları təsdiq etdikdən sonra dərhal kom­­püterin ekra­nın­da görür. Yazılı imtahanlar da test imtahanları kimi, ciddi nəzarətə gö­türülüb, yazılar şifrə­lənir, son­ra yox­lanılır və elə həmin gün qiymətlər tələbələrə elan edilir. Hər günün so­nunda istər yazılı, istərsə də test imtahanlarının nəticələri “Elektron Uni­ver­si­tet”- də yerləşdirilir.
Valideynlərin, marağı olan şəxslərin imtahanların gedişini izləməsi üçün hər bir şərait yaradıl­mış­dır. İmtahan sessiyası dövründə hər həftənin şənbə günləri rektor tərəfindən “Açıq qapı” günləri ke­çirilir. Şikayət və təklifləri olan valideyn və tələ­bələr sərbəst mü­raciət etmək imkanına malik­dir­lər.

Monitorinq qrupunun üzvləri bir neçә auditoriyada im­tahanların gedişini müşahidә et­dik­lərini, im­tahan prosesinin təşkilindən məmnun qaldıqlarını bildiriblər, tәlәbәlәrin bilik­lәrinin ob­yektiv dә­yәr­lәn­dirilmәsini və şəffaflığın təmin olunması isti­qamətində görü­lən iş­ləri, o cüm­lədən, Təd­ris Elek­tron Mər­kəzinin fəaliyyətini, apellyasiya və qərargahın işini yüksək qiy­mət­­lən­diriblər.

Azərbaycan Texniki Universitetinin güclü maddi-texniki bazaya malik olduğunu deyən eks­pert­lər, mütəxəssis hazırlığı istiqamətində görülən işləri yüksək dəyərləndirərək, nəzəri bilik­lərin təc­rü­bədə tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən, yerli və beynəlxalq qrant layi­hə­lə­rin­də iş­ti­rakdan məm­nun qaldıqlarını vurğulayıblar və tələbələrə elm­lәrә olan hәvәslərinin artı­rıl­ma­sı, gәnc­lәrin bilikli, bacarıqlı mütәxәssislәr kimi yetişmәlәri üçün müvafiq tövsiyyәlәrini ve­rib­lər.

Sonra professor Havar MәmmәdovMonitorinq qrupunun nümayəndə heyətinin üzvləri gö­rüş iştirakçılarının suallarını cavablandırıblar.
.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: