YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ PROFESSOR MƏHƏBBƏT XANIM DƏMİRÇİYEVA!..

YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ PROFESSOR MƏHƏBBƏT XANIM DƏMİRÇİYEVA!..
Bu gün
sevimli müəllimimiz,
tanınmış hüquqşünas-alim,
Bakı Dövlət Universitetinin
Mülki Hüquq kafedrasının müdiri,
hüquq elmləri doktoru,
çox hörmətli professor
MƏHƏBBƏT xanım
DƏMİRÇİYEVAnın
Ad günüdür.
Daha doğrusu, Yubileyidir!..
Hörmətli Məhəbbət müəlliməni
Ad Günü və eyni zamanda
Yubileyi münasibətilə
ürəkdən təbrik edir,
ona uzun ömür,
möhkəm cansağlığı,
şəxsi həyatında və
elmi-pedaqoji fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!Aytac MƏDƏDLİ,
BDU-nun Hüquq fakültəsinin
IV kurs tələbəsi.


YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ PROFESSOR MƏHƏBBƏT XANIM DƏMİRÇİYEVA!.. QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

Məhəbbət Dəmirçieva - 10 noyabr 1957-ci ildə Qazax rayonunun Daşsalahlı kəndində anadan olub.
1964-1974-cü illərdə Daşsalahlı kəndində
1 №-li orta məktəbində oxuyub.
1976-1981-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil almışdır.
1981-1987-ci illərdə Türkmənistan SSR Nebet-Daq şəhərində gənc mütəxəssis kimi çalışmışdır.
Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı 1996-cı ildə Tbilisi Dövlət Universitetində «Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
2003-cü ildə isə həmin universitetdə «Azərbaycan Respublikasında nigah hüquq münasibətlərinin aktual problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir və 2003-cü ildə bu doktorluq dissertasiyasına görə aldığı hüquq elmləri doktoru diplomu 27 iyun 2008-ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-sı tərəfindən nostrifikasiya olunmuşdur.
Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:
1976-1981, tələbə, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi
1996, h.e.n., «Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri», Tbilisi Dövlət Universiteti
2003, h.e.d., «Azərbaycan Respublikasında nigah hüquq münasibətlərinin aktual problemləri», Tbilisi Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1981-1987, Türkmənistan SSR Nebet-Daq şəhəri, gənc mütəxəssis;
1987-ci ildən BDU, Hüquq fakültəsi
Apardığı dərslər: Mülki prosessual hüquq;
Müqayisəli mülki prosessual hüquq, Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri;
Subyektiv hüquqların məhkəmədə müdafiəsi.
40-dan çox məqalənin,
bir monoqrafiyanın,
altı kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI:
«Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri»
«Azərbaycan Respublikasında nigah hüquq münasibətlərinin aktual problemləri»

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:
Azərbaycanda qaçqın və köçkünlərin hüquqi statusu. İSFL, Sel-Laki Siti konfransı, 2007
Azərbaycan Respublikasında Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun problemləri (10 illiyi münasibəti ilə Konfrans) // Vətəndaş cəmiyyəti, № 3, 2008, s. 17
Dünya üzrə Beynəlxalq Ailə Hüququ İctimai Assosiasiyasının Avstriya Respublikasında keçirilən konqresində Qafqaz regionu üzrə yeganə təmsilçi (məruzəçi). Sentyabrın 15-20 2008-ci il.
Semğə i pravo (k 10-letiö prinrətiə Semeynoqo Kodeksa Rossiyskoy Federaüii). Materialı Mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii (Moskva, 5-6 dekabrə 2005 qoda), s. 141-144

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:
Zaklöçenie braka, kak osnovanie vozniknoveniə braçnıx otnoşeniy//Jurnal «Qanun», Baku, 2003, № 1, s.62-68
Osuhestvlenie supruqami prava na imuhestvo//Jurnal «Qanun», Baku, 2003, № 5, s.73-75
Razdel obheqo imuhestva supruqov//Jurnal «Qanun», Baku, 2003, № 6, s.75-79
Azərbaycanda nigah hüquq münasibətləri//«Qanun» jurnalı, Bakı, 2003, № 7, s.55-58
Nedeystvitelğnostğ braka. Bakı: Qanun, 2003, № 4
«Hüquqların məhkəmədən kənar qaydada müdafiə formaları» kursunun proqramı (azərb.və rus dillərində)
Rastorjenie braka v sudebnom porədke// Jurnal «Qanun», Baku, № 8, 2003, s.65-67
Porədok zaklöçeniə braka//«Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri» jurnalı, 2004, № 11, s.38-44
Mülki prosessual hüquq: Tədris-metodik göstəriş. Bakı: Təhsil, 2005, 48 s.
Mülki prosessual hüquq kursunun öyrənilməsinə dair tədris-metodiki göstəriş. «Azərbaycan» nəşriyyatı, Bakı, 2005, s.1-45
Ponətie imuhestvennıx otnoşeniy supruqov. Bakı: Qanun, 2003, № 3
Azərbaycanda qaçqın və köçkünlərin hüquqi statusu. İSFL, Sel-Laki Siti, 12 konfransın materialları, 12-13 iyul 2005 (ingilis dilində)
Azərbaycan Respublikasında ailə hüququnun qısa icmalı. The Interhational Surveu of Family Law 2005 Edition (ingilis dilində)
Boşanma və eyni cinslilərin nigahının Qanuni və ictimai yüksəlişi qanunun pozulması və Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə ziddiyət təşkil etməsi. Elmi-tədqiqat işinin rəyi. Boston kolleci, 2005 (ingilis dilində)
Məhkəmə məlumatlarının xüsusiyyətləri // Qanun, Bakı, 2006, № 8, s. 36-38
Şahidlərin və yetkinlik yaşına çatmamışların ifadələrinin alınması və tədqiqinin prosessual qaydası // Qanun, Bakı, 2006, № 9-10, s. 41-43
«Mülki prosessual hüquq» kursunun proqrammı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2006, 27 s. (azərb. və rus dillərində)
Yuxarı instansiya məhkəmələrində sübutların qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi // Qanun, Bakı, 2007, № 8, s.41-43
Notariat // Qanun, Bakı, 2007, № 9, s.61-69
Məhkəmə məlumatlarının xüsusiyyətləri // Qanun, Bakı, 2007, № 10
İtirilmiş sənədlər üzrə onları təqdim edən şəxsin hüquqlarının bərpa edilməsi (çağırış icraatı)/ Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.223-227
Qanun, dövlət və onun iqtisadiyyatının ailəyə təsiri//Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.270-272
Ailə strukturuna dövlətin və onun iqtisadiyyatının təsiri formaları // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.175-179
Ailə strukturuna dövlətin və onun iqtisadiyyatının təsiri formaları (ingilis dilində)//Avstriya respublikasının Vyana şəhərində keçirilmiş konfransın materialları.
«Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri» kursu üzrə fənn proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2008
«Subyektiv hüquqların məhkəmədə müdafiəsi» kursu üzrə fənn proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2008
Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008

Azərbaycan Respublikasında ənənə və tayfa qaydaları əsasında qurulan nikahın problemləri//Ганун, Бакы, 2009, № 09, s.96-100

Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual qanunvericiliyində çağırış icraatı: Dərs vəsaiti/ Prof. A.M.Qasımovun elmi redaktorluğu ilə. Bakı: Qanun, 2009, 262 s.

YUBİLEYİNİZ MÜBARƏK, HÖRMƏTLİ PROFESSOR MƏHƏBBƏT XANIM DƏMİRÇİYEVA!.. KİTABLAR:
Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin hüquq və vəzifələri: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 1996
Braçnıy doqovor: Uçebnoe posobie. Baku: Qanun, 2003, 131 s.
Ailə hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2003, 382 s.
Pravovıe problemı imuhestvennıx otnoşeniy supruqov: Monoqrafiə. Baku: Qanun, 2006, 108 s.
Mülki məhkəmə icraatı. Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2008, 215 s.
Ailə hüququ: Dərslik. Bakı: Qanun, 2008, 486 s.
Azərbaycan Respublikasının Mülki prosessual qanunvericiliyində çağırış icraatı. Bakı: Təhsil, 2009, 224 s.


ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: